Parashot Readings

September 5: Parashah Ki Tavo

 

Parashah Ki Tavo: D'varim [Deuteronomy] 26:1-27:10

Maftir: D'varim [Deuteronomy] 27:7-10

Haftorah: Isaiah 60:1-22 

B’rit Chadashah: I Corinthians 15:1-11

 

September 12: Parashah Nitzavim/Vayeilekh

 

Parashah Nitzavim/Vayeilekh: D'varim [Deuteronomy] 29:9-30:14

Maftir: D'varim [Deuteronomy] 30:11-14

Haftorah: Isaiah 61:10-63:9 

B’rit Chadashah: Matthew 28:16-20

 

September 19: Rosh HaShanah

B'reishis: [Genesis] 21:1-34

Maftir: B'Mid'bar [Numbers] 29:1-6

Haftorah: I Samuel 1:1-2:10

B’rit Chadashah: Romans 8:31-39

 

September 26: Parashah Haazinu/ Shabbos Shuvah  

 

Parashah Haazinu: D'varim [Deuteronomy] 32:1-32:52

Maftir: D'varim [Deuteronomy] 32:48-52

Haftorah: Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20; Joel 2:15-27 Shabbos Shuvah  

B’rit Chadashah: Luke 24:33-44

 

September 28: Yom Kippur

 

Vayik'ra [Leviticus] 16:1-16:34

Maftir: B'Mid'bar [Numbers] 29:7-11

Haftorah: Isaiah 57:14-58:14  

B’rit Chadashah: Hebrews 9:1-14

 

 

Holidays: Labor Day: 9.6.20; S'lichos: 9:13:20; Rosh HaShanah: 9.19-20.20; Tzom Gedaliah: 9.21.20; Shabbos Shuva: 9.26.20; Yom Kippur: 9.28.20.

CONTACT US

ADDRESS: 10460 Slater Avenue, Fountain Valley, CA 92708

PHONE: (657) 329-0466

EMAIL: info@abshul.org