Parashot Readings

January 2: Parashah Vay'chi

 

Parashah Vay'chi: B'reishit [Genesis] 49:1-26

Maftir: B'reishit [Genesis] 49:22-26

Haftorah: I Kings 2:1-12 

B’rit Chadashah: Luke 5:27-39

 

January 9: Parashah Sh'mot/Shabbos Mevarchim

 

Parashah Sh'mot: Sh'mot [Exodus] 3:1-4:17

Maftir: Sh'mot [Exodus] 4:14-17

Haftorah: Isaiah 27:6-28:13; 29:22-23

B’rit Chadashah: Luke 6:1-16

 

January 16: Parashah Vaeira

 

Parashah Vaeira: Sh'mot [Exodus] 7:8-8:15

Maftir: Sh'mot [Exodus] 8:12-15

Haftorah: Ezekiel 28:25-29:21

B’rit Chadashah: Luke 6:17-38

 

January 23: Parashah Bo

 

Parashah Bo: Sh'mot [Exodus] 11:4-12:28

Maftir: Sh'mot [Exodus] 12:25-28

Haftorah: Jeremiah 46:13-28

B’rit Chadashah: Luke 7:1-17

 

January 30: Parashah B'shalach

 

Parashah B'shalach: Sh'mot [Exodus] 14:15-16:10

Maftir: Sh'mot [Exodus] 16:8-10

Haftorah: Judges 4:4-5:31

B’rit Chadashah: Luke 7:18-35

 

Holidays: New Year's Day: 1.1.21; Rosh Chodesh Sh'vat: 1.14.21: Tu B'shvat: New Year for Trees 1.28.21.

CONTACT US

ADDRESS: 10460 Slater Avenue, Fountain Valley, CA 92708

PHONE: (657) 329-0466

EMAIL: info@abshul.org