Parashot Readings

August 6: Parashah D'varim/Shabbos Chazon

Parashah D'varim: D'varim [Deuteronomy] 2:31-3:22

Maftir: D'varim [Deuteronomy] 3:20-22

Haftorah: Y'sha'yah [Isaiah] 1:1-27                                                                     

B’rit Chadashah: Yochanan 19:17-41

 

August 13: Parashah Vaet'chanan/Shabbos Nachamu

Parashah Vaet'chanan: D'varim [Deuteronomy] 5:1-7:11

Maftir: D'varim [Deuteronomy] 7:9-11

Haftorah: Y'sha'yah [Isaiah] 40:1-26

B’rit Chadashah: Yochanan 20:1-18

 

August 20: Parashah Eikev/Shabbos M'varchim

Parashah Eikev: D'varim [Deuteronomy] 10:12-11:25

Maftir: D'varim [Deuteronomy] 11:22-25

Haftorah: Y'sha'yah [Isaiah] 49:14-51:3

B’rit Chadashah: Lukas 24:13-32

 

August 27: Parashah R'eih/Shabbos Rosh Chodesh

Parashah R'eih: D'varim [Deuteronomy] 15:1-16:17

Maftir: B'Mid'bar [Numbers]  28:9-15

Haftorah: Y'sha'yah [Isaiah] 66:1-24

B’rit Chadashah: Lukas 24:33-49

 

Holidays: Shabbos Chazon: August 6; The Three Weeks: 7.16-8.6.22; Tisha B'Av: 8.7.22; Shabbos Nachamu: 8.13.22; Rosh Chodesh Elul: 8.27.22; Leil S'lichot: 8.28.22.