Parashot Readings

June 5: Parashah Sh'lach-L'kha/Shabbos Mevarchim

 

Parashah Sh'lach-L'kha: B'Mid'bar [Numbers] 14:8-15:7

Maftir: B'Mid'bar [Numbers] 15:4-7

Haftorah: Y'hoshua [Joshua] 2:1-24

B’rit Chadashah: Lukas 18:31-43

 

June 12: Parashah Korach

 

Parashah Korach: B'Mid'bar [Numbers] 16:20-17:24

Maftir: : B'Mid'bar [Numbers] 17:21-24

Haftorah: II Sh'muel [II Samuel] 11:14-12:22

B’rit Chadashah: Lukas 19:1-28

 

June 19: Parashah Chukas

 

Parashah Chukas: B'Mid'bar [Numbers] 19:1-20:21

Maftir: B'Mid'bar [Numbers] 20:18-21

Haftorah: Shof'tim [Judges] 11:1-33

B’rit Chadashah: Lukas 20:1-8

 

June 26: Parashah Balak

 

Parashah Balak: B'Mid'bar [Numbers] 22:2-38

Maftir: B'Mid'bar [Numbers] 22:36-38

Haftorah: Mikhah [Micah] 5:6-6:8

B’rit Chadashah: Lukas 22:7-20

 

 

 

Holidays: Rosh Chodesh Tamuz: 6:10.21; The Three Weeks: 6.27-7.18.21; Tzom Tamuz: 6.27.21.

adat-brit-torah.jpg