top of page

Parashot Readings

Parashot for December 2-30, 2023

 

December 2: Parashat Vayish'lach:

Torah portion: B'reishis [Genesis] 34:1-35:15

Maftir: B'reishis [Genesis] 35:12-15

Haftorah: Ovadyah [Obadiah] 1:1-21

B’rit Chadashah: Lukas 4:16-30

 

December 9: Parashah Vayeishev/Shabbos M'varchim/Chanukah

Parashah Vayeishev: B'reishis [Genesis] 38:1-30

Maftir: B'Mid'bar [Numbers] 7:18-23

Haftorah: Z'kar'yah [Zechariah]  2:14-4:7

B’rit Chadashah: Yochanan [John] 10:22-42

 

December 16: Parashah Mikeitz

Parashah Mikeitz: B'reishis [Genesis] 41:53-43:15

Maftir: B'reishis [Genesis] 43:11-15

Haftorah: M'lakhim Alef [I Kings] 3:15-4:1

B’rit Chadashah: Lukas 5:1-11

 

December 23: Parashah Vayigash

Parashah Vayigash: B'reishis [Genesis] 45:28-46:27

Maftir: B'reishis [Genesis] 46:23-27

Haftorah: Y'chezkeil [Ezekiel] 37:15-28

B’rit Chadashah: Lukas 5:12-26

December 30: Parashah Vayechi:

Parashah Vayigash: B'reishis [Genesis] 49:1-26

Maftir: B'reishis [Genesis] 49:22-26

Haftorah: M'lakhim Alef [I Kings] 2:1-12

B’rit Chadashah: Lukas 5:27-39

 

Holidays: Rosh Chodesh Teves: 12.13.23; Chanukkah: 12.8.23-12.15.23; Christmas 12.25.23.

bottom of page