Parashot Readings

December 4: Parashah Mikeitz/Shabbos Rosh Chodesh Chanukkah

Parashah Mikeitz: B'reishis [Genesis] 43:16-44:17; B'Mid'bar [Numbers 28:9-15] Rosh Chodesh Chanukkah

Maftir: B'Mid'bar [Numbers] 7:42-47 Shabbos Rosh Chodesh Chanukkah

Haftorah: Z'khar'yah [Zechariah] 2:14-4:7: Chanukkah;

Rosh Chodesh: Y'shay'ah [Isaiah] 66:1& 23;

erev Rosh Chodesh: Sh'muel Alef [I Samuel] 20:18 & 42   

B’rit Chadashah: Yochanan 10:22-42

 

December 11: Parashah Vayigash

Parashah Vayigash: B'reishis [Genesis] 46:28-47:27

Maftir: B'reishis [Genesis] 47:25-27

Haftorah: Y'chez'keil [Ezekiel] 37:15-28

B’rit Chadashah: Yochanan 5:16-29

 

December 18: Parashah Vay'chi/Chazak!

 

Parashah Vay'chi: B'reishis [Genesis] 49:27-50:26

Maftir: B'reishis [Genesis] 50:23-26

Haftorah: M'lakhim Aleph [I Kings] 2:1-12

B’rit Chadashah: Yochanan 5:30-47

 

December 25: Parashah Sh'mos

Parashah Sh'mos: Sh'mos [Exodus] 4:18-6:1

Maftir: Sh'mos [Exodus] 5:22-6:1

Haftorah: Y'shay'ah [Isaiah] 27:6-28:13; 29:22-23

B’rit Chadashah: Yochanan 1:1-4

 

Holidays: 12.4.21: Rosh Chodesh Tevet; 11.29-12.6.21: Chanukkah; 12.14.21: Fast of Tevet; 12.25.21: Christmas;