Shabbat Shacharit  Messages

Parashat VaEtchananRabbi Lonnie Bradshaw
00:00 / 23:50

Parashat VaEtchanan - August 13, 2022

Parashat DevarimMichael Kashdan
00:00 / 25:53

Parashat D'varim - August 6, 2022

Parashat PinchasRabbi Lonnie Bradshaw
00:00 / 24:19

Parashat Pinchas - July 23, 2022

Parashat BalakRabbi Lonnie Bradshaw
00:00 / 22:51

Parashat Balak - July 16, 2022